Ik ben een

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Versie 1.3
1 januari 2020

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van de op het voorblad vermelde datum.

Artikel 1.      Begripsomschrijving

Kinderopvang
Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.

Gastouderopvang
Kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan degene die als ouder op grond van de Wet kinderopvang aanspraak kan maken op een kinderopvangtoeslag onderscheidenlijk een tegemoetkoming of diens partner, bestaande in de gelijktijdige opvang van ten hoogste zes kinderen in de woning waar de ouder of de gastouder zijn hoofdverblijf heeft.

Gastouder
De natuurlijke persoon die gastouderopvang biedt.

Gastouderbureau
Een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt.

Registratiekenmerk
Het registratiekenmerk van een kindercentrum dan wel gastouderbureau bij de gemeente en/of overheid.

Ouder of vraagouder
Onder Ouder wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan Ouder zoals bedoeld in de Wet kinderopvang en die bij Gastouderbureau Boelie een aanvraag voor Kinderopvang indient op basis van een Kinderopvangregeling die door Gastouderbureau Boelie wordt uitgevoerd.

Oudercommissie
Een vertegenwoordiging van de ouders die gebruik maken van de diensten van het gastouderbureau, zoals bedoeld in de Wet Kinderopvang.

Partner
Onder partner wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Partner zoals bedoeld in de Wet kinderopvang.

Aanspraak kinderopvangtoeslag
Een ouder heeft aanspraak op een kinderopvangtoeslag in de door hem of zijn partner te betalen kosten jegens het Rijk onderscheidenlijk aanspraak op een tegemoetkoming in de door hem of zijn partner te betalen kosten van kinderopvang jegens de gemeente of jegens het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, indien het betreft kinderopvang in een geregistreerd kindercentrum of gastouderopvang die plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. Een ouder en diens partner die tevens ouder is worden voor de toepassing van deze wet geacht gezamenlijk één aanspraak te hebben.

GOB
Het Gastouderbureau Boelie.

Portabase
Online urenregistratieprogramma. Gast- & vraagouder krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord om in te kunnen loggen. In deze onlineomgeving worden de opvanguren geregistreerd door de gastouder en geaccordeerd door de vraagouder.

Artikel 2.      Algemeen

 • Ouders en gastouders worden geacht kennis te hebben genomen van de werkwijze van GOB.
 • GOB bemiddelt en begeleidt de opvang van kinderen tussen 0 tot de datum waarop deze naar het voortgezet onderwijs gaan.
 • Voor het vervoer van een gastkind met het openbaar vervoer, in de auto of op de fiets van de gastouder, dient de ouder schriftelijk permanente toestemming te hebben gegeven aan de gastouder. Ook het onder de verantwoordelijkheid van de gastouder gebruiken van kinderfietsjes, autopeds en dergelijke door het gastkind op de openbare weg is slechts toegestaan na schriftelijke (permanente) toestemming van de ouder. De zorg voor autostoeltje, -gordels en fietszitjes dient in goed onderling overleg tussen de ouder en gastouder geregeld te worden.
 • Ouder en gastouder stemmen ermee in dat informatie, brochures, en dergelijke digitaal worden verstrekt via e-mail of direct te downloaden zijn op www.gastouderbureauboelie.nl.
 • Ouder en gastouder verstrekken juiste en volledige gegevens aan GOB en stellen GOB onmiddellijk op de hoogte van iedere wijziging in die gegevens.
 • Geen eigen kind te hebben dat onder toezicht staat.
 • Gastouder geen houder is van een gastouderbureau en/of de functie van bemiddelingsmedewerkster uitoefend.

Artikel 3.      Voorwaarden gedurende de koppeling

 • Om, in het belang van het gastkind, een goed idee te krijgen van de woonsituatie van de gastouderopvanglocatie acht GOB het noodzakelijk dat de houder van de gastouderopvanglocatie tijdens het intakegesprek de bemiddelingsmedewerker de mogelijkheid biedt samen het huis te bekijken.
 • Een gastouder dient vanaf de eerste dag van de opvang over alle noodzakelijke gegevens voor de opvang van het gastkind te beschikken.
 • De ouder betaalt rechtstreeks de kosten voor de opvang aan het gastouderbureau.
 • GOB stelt gastouder/ouder in staat een opvangfactuur op te maken voor de kosten van de opvang.
 • GOB stelt ouder en gastouder beiden in staat om de opvanguren te registreren.
 • In het bijzonder stemt de gastouder danwel de vraagouder ermee in dat GOB tenminste twee keer per jaar een inspectiebezoek op een afgesproken opvangdag kan uitvoeren op de opvanglocatie, maar ook onaangekondigd. GOB is wettelijk verplicht bij alle onder haar beheer vallende gastouderopvanglocaties een inspectiebezoek uit te voeren en de inspectierapporten aan de hiertoe bevoegde overheidsinstanties te tonen. Indien de houder van de opvanglocatie niet in redelijke mate aan GOB hiertoe de gelegenheid geeft, zal GOB dit vermelden in haar verslag van het inspectiebezoek en (indien van toepassing) melden bij de betrokken overheidsinstelling(en).
 • Voor een goede controle op – en ter bevordering van de kwaliteit van – de opvang van kinderen werken ouder(s) en gastouder in goed vertrouwen mee aan evaluatiegesprekken.
 • Gastouder houdt het GOB ten alle tijden op de hoogte van verandering mbt haar kinderopvang zoals huisgenoten, aantal gastkinderen, opvanglocatie, etc.
 • Mocht het GOB een boete krijgen van de gg&gd/gemeente/overheid omdat de gastouder niet (meer) voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, dan brengt het GOB deze inrekening bij de gastouder.
 • De ouder heeft 3 dagen de tijd om de opvanguren te keuren. Als de ouder hier geen gebruik van maakt worden de uren automatisch goedgekeurd. Na goedkeuring gaat de ouder akkoord met het aantal uur en dient de daarop volgende factuur te voldoen.

GOB informeert de vraagouder onder andere verder over de volgende zaken:

Het bieden van verantwoorde kinderopvang, het pedagogisch beleid, de hoeveelheid kinderen (inclusief eigenkinderen) in welke leeftijd die per gastouder maximaal worden opgevangen, de wijze van tot stand brengen en begeleiden van gastouderopvang, vooraf informatie over het beleid ten aanzien van veiligheid en gezondheid, het te voeren beleid inzake veiligheid en gezondheid, de status van de kinderopvang en omgang met de afwijkende regelgeving.

Artikel 4.      Gastouderopvang

 • GOB faciliteert ouders en gastouders bij de werving. Ouders kunnen GOB vragen om hun gastouder in te schrijven. Dit kan ook andersom.
 • GOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening, doch geeft te dien aanzien geen garanties en sluit uitdrukkelijk hiervoor elke aansprakelijkheid uit. Er bestaat geen dienstverband tussen de gastouders en GOB.
 • Elke verandering in persoonlijke omstandigheden van de ouder die relevant is voor de bemiddeling en de begeleiding van de kinderopvang door de gastouder wordt direct doorgegeven aan GOB.
 • Bij absentie van gastouder kan ouder een verzoek doen aan GOB om naar een vervangende gastouder in de omgeving of op het adres van gastouder te zoeken. Dit verzoek kan gedaan worden als gastouder of vraagouder per e-mail hierom vraagt met een kopie naar vraagouder respectievelijk naar gastouder.
  Deze email wordt dan gestuurd naar info@gastouderbureauboelie.nl. Daarna neemt de aanvrager telefonisch contact op met GOB. GOB kan niet aansprakelijk worden gesteld als er geen vervanging voor de gastouder kan worden verzorgd.

Artikel 5.      Betaling per automatisch incasso

 • GOB stuurt ouder minimaal twee werkdagen voor het uitvoeren van de automatisch incasso een emailbericht om datum en bedrag van afschrijving te specificeren.
 • Ouder heeft het recht om een per automatisch incasso afgeschreven bedrag binnen de wettelijke termijn terug te vorderen. De betalingsplicht blijft onverminderd van kracht.
 • Ouder zorgt ervoor dat er steeds voldoende saldo op zijn of haar bankrekening staat om de automatische incasso te laten slagen.
 • Mocht een automatische incasso niet lukken, bijvoorbeeld door saldotekort of door een incassoweigering, dan is ouder verplicht het bedrag zelf over te maken binnen 3 dagen.
 • Bij een niet-geslaagde incasso, berust de verantwoordelijkheid voor tijdige betaling aan GOB bij de ouder.
 • Als een incasso wordt gestorneerd of mislukt, wordt de factuur automatisch omgezet naar een herinneringsfactuur en worden €7,50 administratiekosten inrekening gebracht.

Artikel 6.      Factuur en betaaltermijn

 • Facturen zijn te downloaden in Portabase. Tevens ontvangt de vraagouder deze middels e-mail.
 • De betaling vindt alleen plaats door middel van automatische incasso/Ideal/zelf overmaken.
 • GOB hanteert een betaaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum als genoemd op de factuur. Na 7 dagen zal er een herinneringsfactuur verzonden. Betaling geschiedt op basis van een factuur.
 • Na 14 dagen stuurt het gastouderbureau een aanmaning. In dat geval is de vraagouder met ingang van de betreffende (factuur)maand een rente verschuldigd van vastgestelde wettelijke rente op jaarbasis over het niet betaalde gedeelte van de vergoeding. Het gastouderbureau en de gastouder hebben het recht om met ingang van dat moment met onmiddellijke ingang de opvang-verplichting op te schorten tot de vraagouder aan de betalingsverplichting aan het gastouderbureau heeft voldaan.
 • Onverlet van het bepaalde  kan GOB ervoor kiezen een betalingsregeling aan te bieden.
 • GOB behoudt zich het recht voor om de registratie van de kinderen van de ouder te beëindigen als er een betalingsachterstand van twee maanden of meer is opgelopen. Hiermee komt tevens het recht op kinderopvangtoeslag te vervallen.
 • GOB behoudt zich het recht voor om de jaaropgave van de kinderopvangkosten pas te verstrekken als alle betalingsachterstanden zijn ingelopen.
 • De maandelijkse bureaukosten, de administratiekosten en het verzorgen van de aanvragen en mutaties van de kinderopvangtoeslag zijn vrijgesteld van BTW-heffing conform artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting.

Artikel 8.      Niet-tijdige betaling

 • Als ouder, na aanmaning, in verzuim blijft te voldoen aan de betalingsverplichting dan zal GOB een incassobureau of deurwaarder inschakelen.
 • De kosten van het incassobureau alsmede alle buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de ouder.
 • Tevens komen de gerechtelijke kosten voor rekening van de ouder.
 • Ouder is te allen tijde eindverantwoordelijk voor het over (doen) maken van de kinderopvangtoeslag en de netto bijdragen naar de rekening van het GOB. Indien ouder niet (tijdig) betaalt en/of de betaling van de kinderopvangtoeslag voortijdig stopzet, zal GOB niet gehouden zijn om desondanks de niet ontvangen kinderopvangtoeslag en/of het verschil tussen de gastouderopvangkosten (inclusief GOB-kosten) en de kinderopvangtoeslag aan gastouder te betalen. (Kinderopvangtoeslag hoeft niet direct te worden overgemaakt naar het GOB).

Artikel 9.      Prijswijzigingen

GOB behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. GOB informeert ouder hierover minimaal twee maanden voor ingang wijziging.

Artikel 10.    Bezwaren over facturen

Bezwaren over facturen dienen schriftelijk, per e-mail of post, te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na het verstrijken de betaaldatum. Hierna worden de ouders geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden bezwaren niet meer door GOB in behandeling genomen. Voor zover het bezwaar gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de ouders op, tot het moment waarop het bezwaar is afgewikkeld.

Artikel 11.    Aanvragen kinderopvangtoeslag

 • Na de formalisering van de inschrijving door middel van een overeenkomst tussen de ouder en GOB, verstrekt GOB aan de ouder facturen voor bemiddeling en opvang. Met deze bescheiden wordt de ouder in de gelegenheid gesteld kinderopvangtoeslag aan te vragen.
 • De ouder is, verantwoordelijk voor de correcte opgave van de gegevens voor de kinderopvangtoeslag.
 • Ouder zegt toe wijzigingen in de opvangkosten vooraf door te geven aan GOB.
 • De ouder die de kinderopvangtoeslag ontvangt, verklaart bekend te zijn met en te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de kinderopvangtoeslag.
 • GOB accepteert geen verantwoordelijkheid voor onjuist verstrekte gegevens bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

Artikel 12.    Aansprakelijkheid

 • De ouder dient WA-verzekerd te zijn. De gastouder is WA-verzekerd voor haar werkzaamheden als gastouder waarvoor de tussenkomst van GOB is ingeroepen. Als aanvullende voorwaarde stelt GOB wel dat de gastouder haar ondertekende overeenkomst met GOB retourneert.
 • GOB sluit iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, door wie ook ingesteld voor welke schade ook, nadrukkelijk uit.
 • GOB kan geen enkele aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van medische aandoeningen, ook al zijn die aandoeningen bij haar bekend. Voor het toedienen van medicijnen (voorbehouden handelingen) kan eveneens geen enkele aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid gedragen worden.

Artikel 13.    Toepasselijk recht

Op de gehele dienstverlening van GOB met inbegrip van de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14.    Duur en beëindiging

 • De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd mits anders overeengekomen.
 • De overeenkomst eindigt evenwel zonder dat opzegging noodzakelijk is in de maand dat het kind naar het voortgezet onderwijs gaat of bij overlijden van het kind.
 • De overeenkomst eindigt na schriftelijke/online formulier opzegging van ouder, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf de eerste van de volgende maand.
 • GOB kan deze overeenkomst tot bemiddeling schriftelijk opzeggen indien de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen of voorwaarden voor bemiddeling door de ouder niet worden nageleefd of indien van verdere bemiddeling voor de ouder op grond van andere zwaarwichtige redenen moet worden afgezien.
 • GOB kan de overeenkomst met gastouder en/of de overeenkomst met vraagouder zonder enige reden beëindigen. Het GOB zal hierbij een termijn hanteren van 1 maand.

Artikel 15.    Vastleggen gegevens

 • Ouder schrijft zich in bij GOB door gebruikt te maken van het daartoe bestemde inschrijfformulier gepubliceerd op zijn website. De juistheid van de gegevens, aldus digitaal verstrekt, blijft de verantwoordelijkheid van de ouder.
 • GOB houdt een databank bij waarin gegevens van ouder en kind zijn opgenomen. Ouders stemmen in met de registratie van deze gegevens. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Artikel 16.    Privacy Statement

 • GOB conformeert zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. GOB geeft geen naam- / adres- /-woonplaats (NAW-)gegevens door aan overheidsinstellingen, maar een BSN (sofinummer). GOB meldt dit nummer alleen terug aan overheidsinstellingen die gerechtigd zijn dit nummer te gebruiken.
 • Bij wanbetaling van ouder is GOB gerechtigd alle hiervoor benodigde gegevens aan een incassobureau/deurwaarderskantoor te verstrekken teneinde de betaling van ouder geïnd te krijgen.
 • GOB registreert de persoonsgegevens van ouders ten behoeve van haar eigen administratie.
 • Tevens registreert GOB het aantal van de door haar verzonden informatieberichten, onder andere in verband met de promotie van zijn activiteiten.
 • GOB zal de door ouders verstrekte persoonsgegevens niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokkene ter beschikking stellen aan derden.

Artikel 17.    Verstrekken gegevens aan de oudercommissie

Teneinde de oudercommissie te faciliteren bij haar werkzaamheden, verstrekt GOB na inschrijving de volgende gegevens aan de oudercommissie: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gastkind(eren) en namen gastouder.

Artikel 18.    Klachten

GOB is aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie. De ouder kan een klacht zonder overleg met of zonder toestemming van GOB voorleggen aan de Geschillencommissie. De ouder kan ook direct met GOB contact opnemen om een klacht in te dienen, waardoor GOB de mogelijkheid heeft om de klacht zelf in behandeling te nemen en samen met de ouder te zoeken naar overeenstemming/ oplossing. Mocht de ouder een klacht hebben ingediend bij de Geschillencommissie, de ouder wordt op één of meer punten in het ongelijk gesteld en GOB kosten in rekening gebracht krijgt door Geschillencommissie, dan is GOB gerechtigd deze kosten op basis van de verhouding gelijk aan de kant van GOB ten opzichte van gelijk aan de kant van de ouder op de ouder te verhalen.

Artikel 19 Kredietwaardigheid

Wij kunnen besluiten om u als consument te toetsten op kredietwaardigheid. Op dat moment verstrekken wij de gegevens aan Kredietrapportaanvragen.nl die hiervoor samenwerkt met Economic Data Resources B.V. (EDR), Focum en BedrijvenCheck ter controle van uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Zij zullen op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. Uw gegevens zullen dan worden gebruikt voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Voor meer informatie zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/ , https://www.focum.nl/privacy-statement-focum-uitgebreid/ en of https://inzage.bedrijvencheck.nl/”

Artikel 20.    Wijziging Algemene Voorwaarden

GOB behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen direct van toepassing zijn, tenzij anders aangegeven.